Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 03 2017

wannaherbaty
wannaherbaty
wannaherbaty
wannaherbaty
7234 3cb8

July 01 2017

wannaherbaty
6141 6899 500
"Ości" 20
wannaherbaty
Skoro jest tak świetnie, dlaczego nie jest dobrze?
— Karpowicz – Balladyny i Romanse
wannaherbaty
wannaherbaty
Na którym to soborze ustalili, że zwierzęta nie mają duszy? Wczoraj widziałam w telewizji psa, nowofundlandczyka. Przebiegł sześćset kilometrów, żeby odnaleźć swoich państwa, kiedy wyjechali na wakacje w Pireneje. Jak dotąd nie spotkałam biskupa, który by się na to zdobył. Jeżeli ten pies nie ma duszy, to pytam, czym jest dusza i kto w ogóle ją ma?
— Kazimierz Brandys – Jak być kochaną
Reposted fromnyaako nyaako viayourheartbeat yourheartbeat
wannaherbaty
5887 555c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viayourheartbeat yourheartbeat
wannaherbaty
Tego dnia, gdy dziecko zrozumie, że żaden dorosły nie jest doskonały - staje się nastolatkiem. Tego dnia, gdy im wybacza - staje się dorosłym. Tego dnia, gdy wybacza sobie - staje się mądrym.
— Olden Nolan
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
wannaherbaty

Nigdy, przenigdy nie będę żałował, że robiłem to, co robiłem, bo kiedy człowiek tkwi w czymś takim jak ja, przez większość dni przynajmniej może odwiedzać miejsca ze swoich wspomnień. 


— 22:18
Reposted fromsilkdreams silkdreams viacytaty cytaty
wannaherbaty
O inteligencji człowieka nie stanowi zasób posiadanych przez niego wiadomości, zwłaszcza wiadomości szkolnych, że nie stanowi o niej także to lub inne uzdolnienie specjalne lub talent (np. artystyczny, muzyczny, techniczny), ale pewna ogólna i stała właściwość umysłu, wyrażająca się w umiejętności tworzenia pojęć i sądów, w umiejętności prawidłowego myślenia, w umiejętności odróżniania rzeczy istotnych od nieistotnych, zdolności należytego porozumiewania się z innymi ludźmi, w pewnej spontaniczności i inicjatywie myślowej, których brak rzuca się w oczy w przypadkach niedorozwoju umysłowego.
— W. Łuniewski
Reposted fromsleepingsickness sleepingsickness viacytaty cytaty
7363 359c 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viakobiety kobiety
wannaherbaty
Gdybym potrafila dałabym mu wszystko czego pragnie, ale nie posiadam tak wiele jak on oczekuje dostac..
— M
Reposted fromkarmelowelatte karmelowelatte viacytaty cytaty
8485 97ff
Reposted fromNSFWorld NSFWorld viakobiety kobiety
wannaherbaty
9901 aff2 500
Reposted fromwelovekate welovekate viacytaty cytaty
wannaherbaty
Życia chcesz uczyć, choć swoje masz rozpierdolone.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
4881 1533
Reposted fromsheeponajeep sheeponajeep viakobiety kobiety
wannaherbaty
4544 aa0d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viakobiety kobiety
wannaherbaty
Życzyłabym sobie z rozmachem mieć wszystko w dupie.
— Małgorzata Halber
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl